Aviso legal

Este documento regula o uso do servizo da web  con URL www.casamuseomanuelmaria.gal, propiedade da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, con CIF G70109376 , enderezo na rúa Javier Fonte, 1, portal D, 1º A , 15001, A Coruña. Non se asume por parte da Fundación Manuel María de Estudos Galegos ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inadecuado ou ilícito da información aparecida nesta web.

Lexislación
A utilización do Portal encóntrase sometido igualmente a todos os avisos, regulamentos de uso e instrucións postos en coñecemento da persoa usuaria por parte da Fundación Manuel María de Estudos Galegos que substitúen, complementas e/ou modifican o presente Aviso Legal. Con carácter xeral as relacións entre a Fundación Manuel María de Estudos Galegos e as persoas usuarias da web e dos seus servizos  encóntranse sometidos á lexislación e xurisdicción do Estado español.  

Para acceder a algúns dos servizos que www.casamuseomanuelmaria.gal ofrece a través do sitio web, a persoa usuaria deberá proporcionar determinados datos de carácter persoal. En cumprimento do estabelecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Fundación Manuel María de Estudos Galegos informa que, mediante a cumprimentación dos formularios, os datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de Fundación Manuel María de Estudos Galegos co fin de poder prestar e ofrecer os seus servizos así como para informar da súa actividade. Así mesmo, a Fundación Manuel María de Estudos Galegos informa da posibilidade de que a persoa usuaria exerza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, de maneira gratuíta mediante e-mail a contacto@casamuseomanuelmaria.gal ou fundacion@manuelmaria.com ou no enderezo, Javier Fonte, 1, portal D, 1º A , 15001, A Coruña

Uso e acceso de persoas usuarias
A persoa usuaria queda informada, e acepta, que o acceso á presente Web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación contractual coa Fundación Manuel María de Estudos Galegos . Esta, resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación á persoa usuaria, a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos da web, de forma unilateral. Así mesmo, resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calquera outras condicións particulares.  

A utilización do portal atribúe a condición de persoa usuaria da web e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal na versión publicada pola Fundación Manuel María de Estudos Galegos no momento mesmo en que a persoa usuaria acceda á web. En consecuencia, a persoa usuaria debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o portal, xa que pode sufrir modificacións.
Alén disto, cos límites establecidos na lei, www.casamuseomanuelmaria.gal non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que conten a súa páxina web. Os contidos e informacións non vinculan a www.casamuseomanuelmaria.gal, nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún outro tipo pois se trata simplemente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo.

Ligazóns
A Fundación Manuel María de Estudos Galegos declina toda responsabilidade que se derive do intercambio de información entre persoas usuarias a través da súa páxina web. As ligazóns contidas no sitio web www.casamuseomanuelmaria.gal poden dirixir a páxinas web de terceiros. A Fundación Manuel María de Estudos Galegos non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puideren aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre a Fundación Manuel María de Estudos Galegos e as persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se encontren. 

Lexislación e xurisdición aplicábel
A relación entre a FGS e o usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos xulgados e Tribunais da Coruña.